Meie koolist

Arengukava

Arengukava on koolipere poolt loodud dokument, mis määrab ära kooli arengusuunad aastani 2020. Arengukava on kinnitatud kooli pidaja HTM poolt.

ARENGUKAVA 2016-2020

Viljandi Kutseõppekeskuse (VIKK) arengukava lähtub Eesti elukestva õppe strateegiast 2020, kutseõppe läbiviimist reguleerivatest dokumentidest, õppetöö kvaliteedi tagamiseks kavandatud meetmetest ja riigi poolt rahastatavatest koolituskohtadest taseme ja täienduskoolituses.

Kooli arendustegevuse eesmärgid ja strateegilised tegevussuunadelukestva õppe strateegiast 2020 on:

 1. Muutunud õpikäsitus – koolis on rakendatud iga õppija arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus;
 2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid – kooli pidaja tagab, et õpetaja ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine on vastavuses nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega;
  • Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus – kool on loonud kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused;
  • Digipööre elukestvas õppes - rakendame õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat, paranenud on õppijate digioskused;
  • Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv – k

Kooli kutsehariduse programmist tulenevad eesmärgid ja strateegilised tegevussuunad on:

 1. Katkestamise vähendamine – õppijatele on tagatud vajalikud tugiteenused ning toetuste süsteem;
 2. Töökohapõhise õppe laiendamine – koostöö kooli, õpilase ja tööandja vahel tagab õppe sisu suurema vastavuse tööturul nõutavale, tööandjate suurem teadlikkus ja õppeprotsessis osalemine tagab õpitava parema omandamise.

Üldeesmärk - VIKKi lõpetanu on vajalike erialaste teadmiste ja oskustega tulevane oskustööline.

Missioon - Pakume võimalust saada ennast väärtustavaks ja tööle pühendunud oskustööliseks, kes tuleb toime kiirelt arenevas maailmas.

Visioon - VIKK on innovaatiline ametikool, kuhu tahab tulla õppima igas eas inimesi, sest siin õpituga tuleb edukalt toime igas maailma nurgas.

Meie siht - Oleme tuntud ja tunnustatud ametikool, mis pakub koostöös erinevate osapooltega heal tasemel kutseharidust, toetame kõiki õppida soovijaid kutsealaste pädevuste omandamisel ja arendamisel.

Tunnuslause – „Tuleviku nimel!“

Põhiväärtused:

 • Koostöö – eesmärgi nimel meeskonnana tegutsedes jõuame parima tulemuseni;
 • Kvaliteet – hästi tehtud töö kiidab tegijat, toob uue töö ja leiva lauale;
 • Paindlikkus – oskus arvestada teiste vajadustega lubab igas olukorras hästi hakkama saama;
 • Sallivus – iga inimene on erinev ja eriline, oskus seda mõista ja austada on parim viis siin maailmas elamiseks;

Kvaliteedipoliitika

 • Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutsemisest vastavalt tavadele ja kordadele. VIKKi kvaliteedijuhtimise süsteemi on kirjeldatud kvaliteedi-käsiraamatus.
 • Kvaliteedisüsteemi kinnituseks on koolil ISO 9001:2008 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143414A.

Arengukava täisversioon: VIKK arengukava 2016-2020