Koolielu

VIKK sisekorraeeskirjad õppijatele


1. ÜLDNÕUDED

1.1. VIKKis kehtivad õppijatele ühised nõuded kõigis kooli hoonetes ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate õigusi ja kohustusi kutseõppeasutuste seadus, kooli põhimäärus ja õppekorralduseeskiri.

1.2. Viljandi Kutseõppekeskuse õppija esmane ülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.

1.3. Õppija käitub ja riietub viisakalt ja üldisi käitumisnorme arvestades.

1.4. Õppija hoiab puhtust ja korda, enda ja kooli vara.

1.5. Õppija hoiab kooli mainet.

 

2. VIKK ÕPPIJATE ÕIGUSED

2.1. Saada heal tasemel õpetust oma valitud erialal.

2.2. Kasutada kooli raamatukogu, lugemissaali, kooli rajatisi, õppe - , spordi- ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal ja otstarbel.

2.3. Kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi.

2.4. Osaleda kooli õpilasesinduses.

2.5. Pöörduda kooli direktori, nõukogu, nõunike kogu või haridusministeeriumi poole juhul, kui tema õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist grupijuhendaja, kooli juhtide või nõukogu poolt.

 

3. ÕPPIJA KOHUSTUSED

3.1. Käitub viisakalt koolis ja väljaspool kooli.

3.2. Suhtleb kaaslaste ja teiste inimestega viisakalt ja lugupidavalt.

3.3. On abivalmis ja täidab kooli töötajatelt saadud ülesandeid.

3.4. Osaleb iga päev vastavalt tunniplaanile õppetöös, ei puudu koolist põhjuseta ega hiline tundi.

3.5. Võtab osa õppetundidest ja täidab õppetunnis õpetaja poolt antud ülesandeid.

3.6. Lülitab mobiiltelefoni tunni ajaks hääletule režiimile ja ei kasuta seda ilma õpetaja loata.

3.7. Riietub korrektselt (ei kanna väljakutsvat riietust) ja praktilise töö tundides kannab tööks sobivat riietust.

3.8. Teab ja täidab sisekorra, õppekorralduseeskirja, ohutustehnika, tuleohutuse ja töökaitse nõudeid.

3.9. Järgib isikliku hügieeni nõudeid.

3.10. Kasutab heaperemehelikult tööriistu ja materjale.

3.11. Hoiab korras ja puhtana oma töökoha, töövahendid ja üldkasutatavad ruumid, koristab enda tekitatud prahi.

3.12. Teeb kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid.

3.13. Kasutab säästlikult elektrienergiat (kustutab viimasena ruumist lahkudes tule, sulgeb veekraanid jne.).

3.14. Hüvitab koolile tekitatud materiaalse kahju.

3.15. Hoolitseb oma tervise eest, tegeleb kehakultuuriga.

3.16. Ei tarvita alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid aineid ja vahendeid.

3.17. Ei suitseta, tõmba piipu, elektronsigaretti ega kasuta mokatubakat. Suitsetamine on lubatud täisealistele selleks ettenähtud kohtades õpilaskodu, mõisa ja õppehoone lähistel. 

3.18. Ei mängi hasartmänge.

 

4. ÕPPIJATE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

4.1.Heade saavutuste eest õppe – ja praktilises töös, huvitegevuses ja muudes koolielu valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

4.1.1.suuline või kirjalik kiitus;

4.1.2.suuline või kirjalik tänu;

4.1.3.tänulõuna;

4.1.4.õppestipendiumi maksmine;

4.1.5.majutamine õpilaskodus soodustingimustel;

4.1.6.preemiasõit või õppereis;

4.1.7.välismaale õppima või praktikale suunamine;

4.1.8.rahaline preemia, kinkekaart või mälestusese;

4.1.9.õpilaste esitamine tunnustamiseks koolivälistele institutsioonidele;

4.1.10.kiituskiri, aukiri;

4.1.11.kooli auraamatusse kandmine.

4.2.Õppedistsipliini, kooli või õpilaskodu sisekorra nõuete või - eeskirjade  mittetäitmisel õpilase poolt rakendatakse  järgmisi mõjutusvahendeid:

4.2.1.märkus (suuline või kirjalik);

4.2.2.noomitus;

4.2.3.vali noomitus;

4.2.4.ühiskasulik töö;

4.2.5.katseajaga kooli või õpilaskodusse jätmine;

4.2.6.koolist või õpilaskodust välja arvamine.

4.3.Ettepaneku õppija tunnustamiseks ja mõjutamiseks teeb üldjuhul grupijuhendaja, samuti töötaja, kelle juhendamisel õppija on.

1. ÜLDNÕUDED

1.1. VIKKis kehtivad õppijatele ühised nõuded kõigis kooli hoonetes ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate õigusi ja kohustusi kutseõppeasutuste seadus, kooli põhimäärus ja õppekorralduseeskiri.

1.2. Viljandi Kutseõppekeskuse õppija esmane ülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.

1.3. Õppija käitub ja riietub viisakalt ja üldisi käitumisnorme arvestades.

1.4. Õppija hoiab puhtust ja korda, enda ja kooli vara.

1.5. Õppija hoiab kooli mainet.

 

2. VIKK ÕPPIJATE ÕIGUSED

2.1. Saada heal tasemel õpetust oma valitud erialal.

2.2. Kasutada kooli raamatukogu, lugemissaali, kooli rajatisi, õppe - , spordi- ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal ja otstarbel.

2.3. Kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi.

2.4. Osaleda kooli õpilasesinduses.

2.5. Pöörduda kooli direktori, nõukogu, nõunike kogu või haridusministeeriumi poole juhul, kui tema õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist grupijuhendaja, kooli juhtide või nõukogu poolt.

 

3. ÕPPIJA KOHUSTUSED

3.1. Käitub viisakalt koolis ja väljaspool kooli.

3.2. Suhtleb kaaslaste ja teiste inimestega viisakalt ja lugupidavalt.

3.3. On abivalmis ja täidab kooli töötajatelt saadud ülesandeid.

3.4. Osaleb iga päev vastavalt tunniplaanile õppetöös, ei puudu koolist põhjuseta ega hiline tundi.

3.5. Võtab osa õppetundidest ja täidab õppetunnis õpetaja poolt antud ülesandeid.

3.6. Lülitab mobiiltelefoni tunni ajaks hääletule režiimile ja ei kasuta seda ilma õpetaja loata.

3.7. Riietub korrektselt (ei kanna väljakutsvat riietust) ja praktilise töö tundides kannab tööks sobivat riietust.

3.8. Teab ja täidab sisekorra, õppekorralduseeskirja, ohutustehnika, tuleohutuse ja töökaitse nõudeid.

3.9. Järgib isikliku hügieeni nõudeid.

3.10. Kasutab heaperemehelikult tööriistu ja materjale.

3.11. Hoiab korras ja puhtana oma töökoha, töövahendid ja üldkasutatavad ruumid, koristab enda tekitatud prahi.

3.12. Teeb kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid.

3.13. Kasutab säästlikult elektrienergiat (kustutab viimasena ruumist lahkudes tule, sulgeb veekraanid jne.).

3.14. Hüvitab koolile tekitatud materiaalse kahju.

3.15. Hoolitseb oma tervise eest, tegeleb kehakultuuriga.

3.16. Ei tarvita alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid aineid ja vahendeid.

3.17. Ei suitseta, tõmba piipu, elektronsigaretti ega kasuta mokatubakat. Suitsetamine on lubatud täisealistele selleks ettenähtud kohtades õpilaskodu, mõisa ja õppehoone lähistel. 

3.18. Ei mängi hasartmänge.

 

4. ÕPPIJATE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

4.1.Heade saavutuste eest õppe – ja praktilises töös, huvitegevuses ja muudes koolielu valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

4.1.1.suuline või kirjalik kiitus;

4.1.2.suuline või kirjalik tänu;

4.1.3.tänulõuna;

4.1.4.õppestipendiumi maksmine;

4.1.5.majutamine õpilaskodus soodustingimustel;

4.1.6.preemiasõit või õppereis;

4.1.7.välismaale õppima või praktikale suunamine;

4.1.8.rahaline preemia, kinkekaart või mälestusese;

4.1.9.õpilaste esitamine tunnustamiseks koolivälistele institutsioonidele;

4.1.10.kiituskiri, aukiri;

4.1.11.kooli auraamatusse kandmine.

4.2.Õppedistsipliini, kooli või õpilaskodu sisekorra nõuete või - eeskirjade  mittetäitmisel õpilase poolt rakendatakse  järgmisi mõjutusvahendeid:

4.2.1.märkus (suuline või kirjalik);

4.2.2.noomitus;

4.2.3.vali noomitus;

4.2.4.ühiskasulik töö;

4.2.5.katseajaga kooli või õpilaskodusse jätmine;

4.2.6.koolist või õpilaskodust välja arvamine.

4.3.Ettepaneku õppija tunnustamiseks ja mõjutamiseks teeb üldjuhul grupijuhendaja, samuti töötaja, kelle juhendamisel õppija on.