Oluline

Täiendav vastuvõtt vabadele kohtadele kestab 20. augustini 12. aprill Ott Kukk

 

Täiendav vastuvõtt vabadele kohtadele kestab 20. augustini.

Avaldusi võtame vastu läbi vastuvõtusüsteemi sais.ee

Tutvu erialadega.

Õppima asumiseks täiendaval vastuvõtuperioodil 30.06 - 20.08. 2018 saab avaldused ja dokumendid esitada interneti teel  www.sais.ee  või  vastuvõtukomisjonile 6. - 17. august  2018  kooli  peahoones  Looduse tee 2 Vana-Võidus Viljandimaal tööpäeviti 10 - 15 . Vastuvõtuvestlused toimuvad koolis 22.08. 2018

Teavet vastuvõtu kohta saab VIKK õppejuhilt Helen Roosileht: e-mail helen.roosileht [at] vikk.ee, tel 5689 4600

Kooli astumiseks kohustuslikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass);
 • Kirjalik avaldus, mis esitatakse interneti kaudu või koolis kohapeal (kinnitatud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 • Haridusnõudeta erialal õppima asumiseks võimalusel viimane tunnistus;
 • Põhihariduse baasil õppima asumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht ning lõpuklassi tunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Keskhariduse baasil õppima asumiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistus ja hinnetelehe originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Alla 18 aastasel alaealised esitavad:
  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt (perearst) õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõendi, et ta võib seda eriala õppida ja hiljem ka töötada;
  • eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart (tagastatakse);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta;
  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile)