Vastuvõtt

Vastuvõtt

Põhivastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks on lõppenud. Õppima võetakse vabadele õppekohtadele. 

 

Õppeaasta sees avatavatesse gruppidesse saab avaldusi esitada sais.ee keskkonna kaudu.

Õppima asumiseks õppetöö ajal saab avaldused ja dokumendid esitada koolis kohapeal Looduse tee 2  Vana-Võidus Viljandimaal tööpäeviti 9-15.

Põhihariduse baasil

Kelner, 6 kuud, sessioonõpe, õppetöö algus 10.01.2019

Korstnapühkija, 3 kuud, töökohapõhine õpe õpetöö algus 28.01.2019

Pottsepp-sell, 6 kuud, päevaõpe, õppetöö algus 28.01.2019

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (päikesepatareid) paigaldaja, 3 kuud, töökohapõhine jätkuõpe, õppetöö algus 28.01.2019

 

Keskhariduse baasil

Veoautojuht, 6 kuud, sessioonõpe, õppetöö algus 14.02.2019

Bussijuht, 6 kuud, sessioonõpe, õppetöö algus 14.02.2019

 

Teavet vastuvõtu kohta saab osakondade juhtidelt:

 • auto- ja metaallierialade kohta - Jaan Mätas, 5082307 jaan.matas [at] vikk.ee;
 • ehituserialade kohta - Rein Kalda, 5271326 rein.kalda [at] vikk.ee
 • arvuti- ning teeninduserialade kohta - Tiina Tambet, 5210843 tiina.tambet [at] vikk.ee

Üldteavet jagab VIKK õppejuhilt Helen Roosileht: e-mail     helen.roosileht [at] vikk.ee, tel 5689 4600

Kooli astumiseks kohustuslikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass);
 • Kirjalik avaldus, mis esitatakse interneti kaudu või koolis kohapeal (kinnitatud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta);
 • Kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
 • Haridusnõudeta erialal õppima asumiseks võimalusel viimane tunnistus;
 • Põhihariduse baasil õppima asumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht ning lõpuklassi tunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Keskhariduse baasil õppima asumiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistus ja hinnetelehe originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel VIKKis kinnitatud koopia;
 • Alla 18 aastasel alaealised esitavad:
  • eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart (tagastatakse);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek õppima asumiseks;
  • võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta;
  • Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile)


Õppimistingimused:

 • õppeaeg on sõltuvalt erialast (õppekavast) 3 kuud kuni 3 aastat;
 • statsionaarses koolipõhises õppes on ligi pool õppeajast praktiline õpe kooli laborites ja ettevõtetes;
 • töökohapõhises e õpipoisiõppes on praktilise õppe osakaal kaks kolmandikku õppeajast;
 • mittestatsionaarses(sessioon)õppes moodustab iseseisev töö üle poole õppeajast;
 • koolivaheajad on talvel, kevadel ja suvel (vaata akadeemilisest kalendrist);
 • parimad õppijad osalevad Eesti noorte kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mille võit annab võimaluse oma erialal esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel (kui see eriala on võistluskavas) Euro Skills ja World Skills;
 • huvialaringid pakuvad võimalust pärast õppetööd oma lemmikaladega tegelemiseks (autoring, robootika, sport, bänd jne);
 • sport on koolis heal järjel, koolil on oma spordihoone. Valida on pallimängud, kergejõustik, maadlus, jõualad ja mitmed võistkondlikud mängud: korv-, võrk- ja jalgpall, saalihoki jms;
 • VIKK Autokool pakub võimalust omandada autojuhtimise oskused soodushinnaga (-10 %);
 • vajadusel on võimalus jääda akadeemilisele puhkusele (vaata õppekorralduseeskirjast);
 • üle õppekavas ettenähtud õpiaja õppijatele võib kehtestada vastavalt erialale õppemaksu (sõltuvalt erialast 1 ainepunkt ehk kursus 25 kuni 50 €).

VIKK suurimad koostööpartnerid: