Kooli nõukogu

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Nõukogu moodustastakse KÕS § 17 ja VIKK põhimääruse § 9 alusel.

Kooli nõukogu liikmed on:

Tarmo Loodus, direktor

Marge Hein, õppeosakonna juht

Arvi Lohu, haldusjuht

õpilasesinduse esindaja  

Kaido Koorits, IT juht

Kadri London, täiendusõppeosakonna juht 

Priit Taklaja, auto- ja metalliõppeosakonna juht 

Lea Kask, arvuti- ja teenindusõppeosakonna juht 

Anti Kivistik, ehitusõppeosakonna juht 

Maili Mäehunt, töötajate esindaja

Bert Tsapov, huvijuht

Helen Roosileht, õppejuht

Jana Falevicz, juhiabi

Nõukogu ülesanded KÕS § 17 järgi:

 • arutab kooli õppekasvatustöö ning majandustegevuse korraldamisega seotud küsimusi;
 • teeb kooli pidajale ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
 • kooskõlastab kooli arengukava eelnõu ja esitab selle kooli pidajale kinnitamiseks;
 • kinnitab kooli õppekorralduseeskirja;
 • kinnitab kooli õppeaasta tööplaani, sealhulgas õppekasvatusala töötajate koolitusplaani;
 • kooskõlastab kooli eelarve ja hankeplaani;
 • kooskõlastab kooli õppekavad;
 • kooskõlastab kooli kasutusse antud riigivaraga seotud toiminguid;
 • kinnitab kooli õpilasesinduse põhikirja;
 • kinnitab koolituskohtade arvu kalendriaastaks õppevaldkonnas, õppekavarühmas või õppekaval, sealhulgas nende koolituskohtade arvu, mille õppekulusid ei hüvitata;
 • lahendab teisi küsimusi, mis õigusaktide ja kooli põhimääruse alusel kuuluvad tema pädevusse.
Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 10.04.2024.