Arengukava 2022 - 2025

Arengukava on koolipere poolt loodud dokument, mis määrab ära kooli arengusuunad aastani 2025. Arengukava on kinnitatud kooli pidaja HTM poolt 29.07.2022.

 

VIKKi arengukava strateegilised eesmärgid lähtuvad Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035link opens on new page strateegilistest eesmärkidest, kohandades neid kooli toimepiirkonna tööjõu ja arengu vajadusele.

 • Valikuterohked õpivõimalused ja paindlik õpitee.
 • Õppijakeskne ja tulevikku vaatav ning vajaliku õpetajaskonnaga toetatud õpe.
 • Valdkonna spetsialistide poolt toetatud õppekavade arendus ja rakendamine kooskõlas tööturu vajadustega. VIKK pakub laia erialavalikut - tasemeõppes on erinevad õppekavad kuuel õppesuunal 10 õppekavarühmas;
 • täienduskoolituses on kohalikku ettevõtlust toetavad tasuta ja tasulised kursused.

Euroopa Nõukogu soovituste kohaselt on aastaks 2025 fookuses:

 • kvaliteetne ja paindlik kutseharidus;
 • innovatsiooni ja majanduskasvu soodustav ettevalmistus digi-ja roheüleminekuks ning väga nõutavate kutsealade jaoks;
 • võrdsete võimaluste tagamine;
 • kvaliteeditagamise kultuuri edendamine;
 • rahvusvahelistumine.

Üldeesmärk - VIKKi lõpetanu on vajalike erialaste teadmiste ja oskustega oskustööline.

Meie eesmärgid on:

 • paindlik ja tulevikku vaatav õpe;
 • osakutsed, spetsialiseerumine ja õpiampsud;
 • valdkondades, kus on nõudlust, loodud 5. kutsetaseme õppekavad;
 • õppijakesksed tugisüsteemid;
 • koolipere ulatuslik, aktiivne ja süsteemne õpirändes osalemine;
 • e-õppe võimalus kõigil õppekavadel;
 • ülekooliliselt ühtselt välja töötatud ja rakendatud IKT õpe;
 • kutsevaliku- ja töökohapõhine õpe toetavad iga õppijat endale sobiliku eriala omandamisel;
 • õpetajad on vastava hariduse ja erialateadmistega pädevad spetsialistid, kes on kursis tööturu trendide ja vajadustega.

Missioon - Pakume võimalust saada ennast väärtustavaks ja tööle pühendunud oskustööliseks, kes tuleb toime kiirelt arenevas maailmas.

Visioon - VIKK on innovaatiline ametikool, kuhu tahab tulla õppima igas eas inimesi, sest siin õpituga tuleb edukalt toime igas maailma nurgas.

Meie siht - Oleme tuntud ja tunnustatud ametikool, mis pakub koostöös erinevate osapooltega heal tasemel kutseharidust, toetame kõiki õppida soovijaid kutsealaste pädevuste omandamisel ja arendamisel.

Tunnuslause – „Tuleviku nimel!“

Põhiväärtused:

 • Koostöö – eesmärgi nimel meeskonnana tegutsedes jõuame parima tulemuseni;
 • Kvaliteet – hästi tehtud töö kiidab tegijat, toob uue töö ja leiva lauale;
 • Paindlikkus – oskus arvestada teiste vajadustega lubab igas olukorras hästi hakkama saama;
 • Sallivus – iga inimene on erinev ja eriline, oskus seda mõista ja austada on parim viis siin maailmas elamiseks;

Kvaliteedipoliitika

 • Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutsemisest vastavalt tavadele ja kordadele. VIKKi kvaliteedijuhtimise süsteemi on kirjeldatud kvaliteedi-käsiraamatus.
 • Kvaliteedisüsteemi kinnituseks on koolil ISO 9001:2015 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143420A.
 

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 16.01.2024.