Missioon, visioon ja väärtused

Üldeesmärk - VIKKi lõpetanu on vajalike erialaste teadmiste ja oskustega tulevane oskustööline.

Missioon - Pakume võimalust saada ennast väärtustavaks ja tööle pühendunud oskustööliseks, kes tuleb toime kiirelt arenevas maailmas.

Visioon - VIKK on innovaatiline ametikool, kuhu tahab tulla õppima igas eas inimesi, sest siin õpituga tuleb edukalt toime igas maailma nurgas.

Siht - Oleme tuntud ja tunnustatud ametikool, mis pakub koostöös erinevate osapooltega heal tasemel kutseharidust, toetame kõiki õppida soovijaid kutsealaste pädevuste omandamisel ja arendamisel.

 

Tunnuslause – „Tuleviku nimel!“

Põhiväärtused:

  • Koostöö – eesmärgi nimel meeskonnana tegutsedes jõuame parima tulemuseni;
  • Kvaliteet – hästi tehtud töö kiidab tegijat, toob uue töö ja leiva lauale;
  • Paindlikkus – oskus arvestada teiste vajadustega lubab igas olukorras hästi hakkama saama;
  • Sallivus – iga inimene on erinev ja eriline, oskus seda mõista ja austada on parim viis siin maailmas elamiseks;

Juhtpõhimõtted

Viljandi Kutseõppekeskuse kvaliteedijuhtimissüsteem on kirjeldatud kvaliteedikäsiraamatus ning nõuetekohase tegutsemise kinnituseks on kooli ISO 9001:2015 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaat EST143420A.

Organisatsioonina lähtume kvaliteedipoliitikas mõistlikust asjaajamisest, tegutsemisest vastavalt õigusaktidele, tavadele ja kordadele, ISO 9001:2015 standardis kehtestatud nõuetele. Suurendame kooli tulemuslikkust kaasaegse juhtimise ja planeerimise meetodite  kasutamisega. Kooli igapäevast juhtimist teostab direktor koostöös teiste kooli juhtkonna ja nõukogu liikmetega. Kooli nõustab arengu kavandamisel nõunike kogu.

Nõukogu on sisse seadnud ja viib ellu kvaliteedialased juhtpõhimõtted, mis on organisatsiooni eesmärki ja konteksti arvestades asjakohased ning toetavad selle strateegilist suundumust, samuti loovad raamistiku kvaliteedialaste eesmärkide püstitamiseks ja sisaldavad kohustumust järgida kohaldatavaid nõudeid.

Tegutseme vastutustundlikult, vastavalt nüüdisaegsele õpikäsitlusele ning eetika põhimõtetest lähtuvalt. Otsuseid tehes arvestame õppijate vajadustega. Erinevate huvigruppide kaasamise ning avatud dialoogi abil arendame järjepidevalt oma teenuseid, töökorraldust ning kvaliteedijuhtimissüsteemi. Teenuste kvaliteedi hindamisel on olulisel kohal õppijate tagasiside ja rahulolu.

Me oleme usaldusväärne partner oma õpilastele, lastevanematele ja koostööpartneritele. Me peame kinni kokkulepetest ning pakume kvaliteetseid teenuseid. Koostööpartneritele jagame oma tegevuse kohta asjakohast teavet.

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 06.02.2023.