Koolielu

Toitlustamine

Kool tagab kutsekeskhariduse, haridusnõudeta ja HEV õppes õppijatele iga õppepäev tasuta lõuna.

Kool tagab igal õppepäeval õpilasele vähemalt ühe toiduportsjoni. Õppekava raames korraldatava ettevõttepraktika kestuse ajaks kannab kool õpilasele ettenähtud toetus õpilase pangakontole.

Õpilaskodus elavad õppijad saavad koolis tasuta hommikusöögi.

Toitlustamine toimub pemajas söögitoas vastavalt tunniplaanis planeeritud lõuna ajal.

Majanduslikus raskustes õppijad saavad taotluse esitamisel täiendava söögikorra. Vastav soov tuleb esitada grupijuhendajala või sotsiaalpedagoogile.

Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord:

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013020?leiaKehtiv