Õppeliigid

Kutseõppe eesmärk on omandada teadmised, oskused ja hoiakud, vilumused ning sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks. Kutseharidust võivad asuda omandama kõik soovijad sõltumata nende varasemast hariduslikust taustast.

 

Eelkutseõpe
 • Õpinguid alustatakse põhikoolis.
 • Õppeaeg kuni pool aastat vastavalt kokkulepetele põhikooliga.
 • Õpilane tutvub erinevate erialadega, omandab oskuseid erinevatest valdkondadest ning suudab teha oma huvidest lähtuvalt kindlamad valikud haridusteel.
Kutsevaliku õpe
 • Kutseõppeks ettevalmistav õpe.
 • Õpinguid saab alustada 17-25-aastane noor, haridusnõuded puuduvad.
 • Õppeaeg on viis kuud või üks aasta.
 • Lõpetamisel omandatakse 2. tasemelink opens on new page kutse.
Kutsekeskharidusõpe
 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 •  Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.
 • Õppeaeg 3 aastat.
 • Õppekava sisaldab üldharidusaineid 60 EKAP-i mahus, neist 30 EKAP-i on lõimitud erialaõpingutega.
 • Lõpetamisel omandatakse 4. tasemelink opens on new page kutse koos kutsekeskharidusega.
Kutseõpe
 • Õpingute alustamise eeltingimused sõltuvad erialast. Õppima saab asuda nii põhi- kui keskhariduse omandamise järel. Mõnel erialal haridusnõuded puuduvad.
 • Õppeaeg kuni kaks aastat.
 • Praktiline töö ja praktika moodustavad kutseõppe mahust vähemalt 50 protsenti ning nende osakaal on üldjuhul võrdne.
 • Lõpetamisel omandatakse 2.-5. tasemelink opens on new page kutse.

 

Avaldatud 01.02.2024. Viimati muudetud 03.03.2024.