Kutsevaliku õppe rakendamine Viljandi Kutseõppekeskuse

Projekt „Kutsevaliku õppe rakendamine Viljandi Kutseõppekeskuses“

Viljandi Kutseõppekeskus sai kutsevaliku õppekava rakendamiseks toetust Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ („Local Development and Poverty Reduction“ (EE-LOCALDEV)) väikeprojektide taotlusvoorust. 

Projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Viljandi Kutseõppekeskuses” kogumaksumuseks on 166.680€. Projekt kestab 30 kuud, mille jooksul luuakse 36 õppekohta. Avame selle aja jooksul 5 rühma - nii 10-kuuse  (60 EKAP), mõeldud ennekõike hariduslike erivajadustega õppijate jaoks, kui ka 5-kuuse õppeajaga (30 EKAP). Rahastuse abil saame tegeleda õppetöö kvaliteedi tõstmisega, arendada õppekava ja koolivälist koostöövõrgustiku ning tasustada õpetajate ja juhendajate töö, katta tööriiete, materjalide jm kulu, toetada koolisisest tugivõrgustikku erinevate koolitustega ning korraldada temaatilisi üritusi õppekava tutvustamiseks.

Kutsevaliku õppe eesmärk on pakkuda noortele täiendavaid võimalusi erialavalikul. Sihtrühmaks on kuni 25-aastased noored, kes ei tea, mis erialal nad soovivad elus töötada; kes pole pärast põhikooli lõppu läinud edasi õppima ega tööle; kes on kutseõppe või gümnaasiumi katkestanud; kes on erivajadusega või kes on välismaalt pärit. Meie eesmärgiks on, et vähemalt pooled õppel osalenutest on programmi lõppedes asunud õppima kutseõppes esmaõppe õppekaval või suundunud tööle.

Enne projekti on kutsevaliku õpet Vana-Võidus rakendatud kaks õppeaastat ja seni on õpe väga hästi vastu võetud. Noored saavad tutvuda mitme eriala õpingutega, saavad jõukohast individuaalset ettevalmistust karjäärivalikute tegemiseks, osaleda erinevatel õppekäikudel ja grupi ühistegevustes, tutvuda õppimisvõimalustega teistes kutseõppeasutustes, tegeleda vabatahtliku tööga. Üldainete õpingute ja praktiliste tegevuste vaheldumine annab õppijale mitmekesisuse.

Mis on kutsevaliku õpe?

See on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus saadakse erinevaid erialaseid algteadmisi ja kogemusi, mis aitavad teha edasise õppimise otsust. See annab lisaks valmisoleku õpingute jätkamiseks ka valmisoleku tööturule siirdumiseks.

Kes sobib õppima?

Noor, kes

  • ei ole lõpetanud põhikooli, aga on 17- 25 aastat vana,
  • on lõpetanud põhikooli, aga ei tea, mis eriala õppida sooviks,
  • on katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis,
  • tervisliku seisundi poolest on piiratud valikutega ning ei tea, mis töö - ja karjäärimaailmas üldse sobida võiks (HEV õppija),
  • ei tööta ega õpi
  • vajab lisaaega riigikeele omandamiseks

Miks on 2 õppekava: 30 EKAP ja 60 EKAP?

  • 60 EKAPilisel õppekaval kestab õpe 10 kuud. See sobib ennekõike noorele, kes vajab lisatuge oma eriala otsingul ja õpitee kujundamisel. Õpingud algavad kohe õppeaasta alguses.
  • 30 EKAPilisel õppekaval kestab õpe 6 kuud. See sobib  noorele, kes ei tea, mis eriala talle sobib. Õpingud algavad jaanuaris.

Milline on õppetöö?

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. Tähtis osa õppes on osalemine erinevate erialade praktilistes tundides, karjääriplaneerimine, suhtlemine, liikumine ning individuaalsed kohtumised tugispetsialistidega.

Avaldatud 29.03.2024. Viimati muudetud 29.03.2024.